Facebook

Мисия и визия

Мисия на училището

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способности за ефективна обществена реализация.

Възпитание и обучение според изискванията на ДОС и стандартите на ЕС за осигуряване на равен достъп до качествено образование.

Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване нависоко отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 Визия на училището

Утвърждаване на СУ ” Свети Климент Охридски ”-гр. Пещера  като конкурентноспособно училище с повече от 100 годишна история, способно да формира у учениците национални и  общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия състав, обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и  търпимост.

Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.