Facebook

Прием за учебна 2018/2019 година

 

 

1.За прием на ученици в първи клас – една паралелка, 24 ученици.

2.За прием на ученици в пети клас – две паралелки, 52 ученици.

3.За прием след VII клас-е дна паралелка – 26 ученици  Профил: „Софтуерни и хардуерни науки“

Приемът се извършва  след полагане на изпити по   БЕЛ и   Математика на НВО и бал формиран от сумата от:

  • оценката по БЕЛ - превърната в точки и удвоена;
  • оценката по Математика - превърната в точки и удвоена;
  • оценката по ИТ от свидетелството за основно образование - превърната в точки;
  • оценката по Биология и ЗО от свидетелството за основно образование - превърната в точки;

При равен бал да се включва оценката по чужд език от свидетелството за основно образование, превърната в точки.

        Целта на обучението в профила е да се формират  в учениците знания и умения пo информатика, информационни технологии, , които ще им дадат възможност за пълноценна бъдеща реализация.  Една от задачите на обучението в профила е да подготви конкурентноспособни млади хора при кандидатстване и продължаване на образованието им във ВУЗ у нас и в чужбина. 

Обучението по информационни технологии и информатика в СУ “Свети Климент Охридски” е с дългогодишни традиции. Курсът на обучение по тези дисциплини е съобразен с ДОС за учебно съдържание. Предметите на профила надграждат основите на методологията, която се поставя в първи гимназиален етап по Информационни технологии, Информатика и Биология и ЗО, Английски език.
Основните насоки, в които се извършва обучението по информатика и информационни технологии са програмиране, предпечатна подготовка, графичен дизайн, уеб дизайн. Изучават се програми за обработка на звук и видео, основи на цифровата фотография, обработка на цифрови изображение – растерна, векторна и фрактална графика. В основи се изучават текстообработка, електронни таблици, бази данни, създаване на мултимедийни презентации.

На учениците се предоставя възможността за самостоятелна работа, за работа в екип, за работа с различни източници на информация.

СУ “Свети Климент Охридски” разполага с подходяща материална база - изградени и оборудвани са 4 компютърни кабинета, позволяващи работа на всеки ученик на персонален компютър, наличие на локална мрежа с връзка с Интернет, инсталиран лицензиран софтуер. Наличната техника и програмно осигуряване позволяват овладяване на съвременните компютърни технологии според изискванията и програмите на МОН. Освен за редовни учебни занятия те се използват и за достъп до Интернет, както и за предпечатна подготовка на училищни материали от ученици и учители.
Владеенето и използването на информационните и комуникационните технологии е съществен елемент от грамотността на съвременния човек. Това е необходимо условие за неговата лична и професионална реализация и израстване.

 

  График на дейностите по извършване приема на ученици

А. Прием в І-ви клас

 

1.Подаване на документи за участие в класиране – от 31.05.2018 г. до 05.06.2018 г.

2.Обявяване на списъците с класираните ученици –  на 06.06.2018 г. до 17:00 часа

3.Записване на класираните ученици – от 06.06.2018 до 08.06.2018 г.

4.Обявяване на свободните места  - на  08.06.2018 г. до 17:00 часа

5.Попълване на свободните места – от 08.06.2018 до 15.09.2018 г.

6.Провеждане на първата родителска среща – 08.06.2018 г.

 

Б.Прием в V-ти клас

 

1.Подаване на документи за прием на ученици в V клас – от  04.06.2018 до 08.06.2018 г.

2.Обявяване на списък с приетите ученици – на 11.06.2018 г.

3.Записване на класираните ученици – от 12.06.2018 до 14.06.2018 г.

4.Обявяване на записаните ученици и незаетите места – на 15.06.2018 г.

5.Попълване на незаетите места – от  18.06.2018 до 15.09.2018 г.

 

   В.Прием след VІІ клас 

 

1.Провеждане на тестовете по:
– български език и литература – 21.05.2018 г.
– математика – 23.05.2018 г.
2.Обявяване на резултатите от тестовете – до 06.06.2018 г. вкл.
3.Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити – 13.06 -19.07.2018 г. вкл.
4.Подаване на документи за участие в приема на ученици – 20-26.06.2018 г. вкл.
5.Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 03.07.2018 г. вкл.
6.Записване на приетите ученици на първи етап на класиране – 04.07 -06.07.2018 г. вкл.

7.Обявяване на списъците с приетите ученици на втории  етап на класиране – до 12.07.2018 г. вкл
8.Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 13 – 17.07.2018 г. вкл.
9.Обявяване на записалите се ученици и брой незаети места след втори етап на класиране – до 19.07.2018г. 

10.Подаване на документи за трети етап на класиране-20.07-24.07.2018г. вкл.

11.Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 27 – 30.07.2018 г. вкл.

12.Обявяване на записалите се ученици и брой незаети места след трети етап на класиране – 02.08.2018г. 
13.Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – до 11.09.2018 г. вкл.