Facebook

Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СУ „Свети Климент Охридски“ – гр. Пещера в качеството си на партньор на Община Пещера по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С02 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“,

                                                                         

ОБЯВЯВА КОНКУРС  за  подбор лица във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-3.002-0303-С02 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

 

           ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 

 1. Учител – 1 бр.
 2. Минимални изисквания  за заемане на длъжността:

1.1. Степен на образование – висше, завършена образователна степен  бакалавър, от области на Класификатор на областите на висше образование – педагогически, хуманитарни, стопански и технически науки;

1.2. Специфичен опит в сферата  на образованието – над 3 години.

 

 1. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Да е дееспособно лице;

2.2. Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

 

 1. Допълнителни изисквания:

3.1. Познания на нормативната уредба в областта на образованието

3.2. Компютърна компетентност - Microsoft Office, Internet.

 

Трудовите правоотношения с класираните лица ще възникнат при стартиране на Дейност 3 на проекта.

 

 1. II. Начин за провеждане на конкурса:
 • 1- ви етап: Подбор по документи - проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, до 17.00 часа на 04.09.2017 г.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

 • 2- ри етап: Интервю – на 07.09.2017 г.

 

            IIІ. Документи за участие в конкурсната процедура:

 

Кандидатите за участие в конкурса представят  следните документи:

 • Заявление за кандидатстване по образец;
 • Професионална автобиография по образец;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна квалификация;
 • Декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност по образец;
 • Декларация – съгласие  по Закона за защита на личните данни.

 

 1. IV. Място и срок за подаване на документи за участие:

Документи за участие в конкурса се подават до 14.00 часа на 04.09.2017 г.  в СУ „Свети Климент Охридски“ – гр. Пещера, ул. „Димчо Дебелянов” №4 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.

 

 1. V. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло и в електронната страница на училището.

 

За връзка: тел: 0350/6-36-41 – лице за контакт Мария Атанасова

 

Обявление - Изображение 1